Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Usaha Kecil Obat Tradisional Penanggung Jawab No Izin
1 Baru Bangun, UD Baiq Sri Ratna 042/52.02/04 2.13.52 02.04.004
2 Cempaka, UD Jawariyah 053 / 52.02 / 04
3 Irt Jamu Jawariah -
4 Ruka'Iyah, UD Rukaiyah 2.12.52 02.02.018
5 PJ. Muas Drs. Didi Darsani, Apt 34/536-09/6
6 Jamu Cin Cin Lima - -
7 Jamu Mutiara Hitam - -
8 Tri Utami Jaya, CV Amalia Shufiana, S.Si., Apt 02/IKOT/DIKES.NTB/2006