Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Usaha Kecil Obat Tradisional Penanggung Jawab NO Izin
1 Saluna Indo Perkasa, UD I Wayan Muda Suta Arta PO.03.02.OT.RA.XII.98.6389
2 Surya Perdana, CV - -
3 Sri Gading, PJ Christine Arifin, S.Si,Apt -
4 Sri Lestari Utomo, CV - -
5 Samco Farma, PT Dra. Jenny Suryadi -
6 Sisco Herbaindo, PT Drs. M. Ridwan B Apt 442/0291/Kes-yan
7 Saga Sehat Bersama, CV Indrawati,S.Si,Apt 442/0255/Kes/I/2007
8 Sanjaya Makmur Perkasa, CV Listya Palupi, S.Si., Apt 618/03/0/Yankes/10.05
9 Sari Mustika Indah, PT Mursidah, S.Si., Apt 1233/03/00000010/SD-Kes/08/2010
10 Saribumi Sakti, CV Ani Maryani, S.Si., Apt 433/03/0/YanKes/09.04