Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Usaha Kecil Obat Tradisional Penanggung Jawab NO Izin
1 Geureudong VCO Dra. Martini, Apt -
2 Green Zone Herbal, CV Oktariani S.Farm, Apt 442/0461/Kes-3/IV/2014
3 Gading Pratama, CV Drs. R. Dwi Hardjajato,Apt 442/1308/Kes/V/2006
4 Ganjar Gemilang Jaya Sakti, PT Drs. Budi Hermanto.Mpt,Mka 442/2452/Kes/VI/2005
5 Gunung Hijau Lestari, PT Drs. Eday Yusuf,M,Pharma -
6 Ganesha Catur Abadi, PT Yanita Apriani, S.Si., Apt 1224/03/0000000/SD-Kes/07/2010
7 Gusco, PD Ahmad Rifki, S.Si., Apt 649/03/0/Yankes/03.06
8 Gada Sakti, PT Oktovina Rante, SSi., Apt 0001/2002/DINKES
9 Gelatik Makmur, CV Santi Maharani, S.Farm., Apt -
10 Green Herba Internasional, PT Fajar Agung, S.Si., Apt 03.IKOT/0/05/YANKES/V/04