Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Toko Alat Kesehatan Penanggung Jawab NO Izin
1 Royyan Medika - 001/jsk-sitak/VI/1-2014
2 Paramedika Vina Megawati, Amd., Farm 440/4677/KD.B
3 Aulia Medika Sudarmiyanti, Amd., Farm 440/4402/KD.B
4 Christian Bernadus Reco, S.Far., Apt. 441/01/Kes/BAPT.ALKES/2011
5 Al Karim Teguh Waseto 17/001/442/TA/I/2011
6 Meditect Indonesia, CV Muh. Rusdi 230/003/442/TA/V/2013
7 Pramudya Anugrah Mandiri, CV Agustina 516/005/442/TA/XI/2014
8 Batam Alkesindo Butet Agustina Lingga 299/006/442/TA/IV/2015
9 Batam Medika Romantauli Gultom 407/007/442/TA/VI/2015
10 Batam Plastik, PT Marhamah 665/008/442/TA/XI/2015