Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Penanggung Jawab NO Izin
1 Novis Natura Navita, PT Denny Nugroho, ST HK.02.06/VI/461/2016
2 Naga Sari, CV Ayu Anggendari Supar HK.07.ALKES/IV/005/AK.1/2013
3 Nusantara Beta Farma, PT Hendra Saputra, S.Farm., Apt. HK.07.ALKES/V/287/AK.1/2008