Website Dijual, Hub: medicalclinicid@gmail.com


# Nama Produksi Alat Kesehatan Penanggung Jawab NO Izin
1 Jambi Emas Mega Pratama, PT Eki Firmansyah HK.07.Alkes/IV/566/AK.2/2014
2 Jms Batam, PT Deddy Bahagia HK.02.06/VI/183/2016
3 Jantra Reka Saksanamas, PT Drs. Edinur, MM, Apt. HK.07.Alkes/IV/690/AK.2/2013
4 Joenoes Ikamulya, PT Rinska Erwinda, St (Kimia) HK.02.06/VI/444/2016
5 Jaya Utama, CV Frida Rahmatika HK.07.Alkes/IV/145/AK.1/2012
6 Jayamas Medica Industri, PT Uswatun Chasanah, S.Si., Apt. HK.02.06/VI/115/2016