Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Penyalur Alat Kesehatan Penanggung Jawab No Izin
1 Aga Medika Utama, PT Rosa Yulia Sari HK.07.Alkes/IV/329/AK.2/2013
2 Amanah Jaya Bersama, PT Usmardi Usman HK.07.Alkes/IV/029/AK.2/2015
3 Anugerah Pharmindo Lestari, PT Fitriyeni 448.07/PPK-PAK/V/2010
4 Anugrah Praja Mandiri, PT Herlina Fitri, S.Farm, Apt HK.07.Alkes/IV/554/AK.2/2014
5 Ariahirjan Ariznesia, PT Sonya Mendopa, Amd.Farm HK.07.Alkes/IV054//AK.2/2015
6 Bima Karya Sejahtera, PT Indriance, Amd.Farm HK.07.Alkes/IV/377/AK.2/2013
7 Bina Putri Mandiri, PT Cici Paramita,Amd. Farm HK.07.Alkes/IV/733/AK.2/2014
8 Bougenville Anugrah, PT Donaldi Rikardo,Amd, Farm HK.07.Alkes/IV/225/AK.2/2013
9 Citra Alinia Medikatama, PT Erniza Pratiwi S.Farm Apt HK.07.Alkes/IV/724/AK.2/2014
10 Citra Medika Mandiri, PT Hafiz Vahrozi HK.07.Alkes/IV/452/AK.2/2014