Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Penyalur Alat Kesehatan Penanggung Jawab No Izin
1 Beringin Dua, PT Andi Munsawir,S.Farm,.M.Si,.Apt HK.07/Alkes/IV/274/AK.2.2011
2 Gidion Jaya, PT Siti Hasni Hitimala, Apt HK.02.06.Alkes/IV/565/AK.2/2015
3 Hevy Farma, PT Nurtati, S. Si., Apt HK.07.Alkes/IV/028/AK.2/2014
4 Karya Buru, PT Ir.J.Mustamu,Be HK.07.Alkes/IV/147/AK.2/2015
5 Karya Malga Abadi, PT Gerzon Salhuteru HK.02.06.Alkes/IV/411/AK.2/2015
6 Kasih Anugerah Abadi, PT Deddy. A. Hursepuny, Amd.Tekmed HK.07.ALKES/IV/126/AK.2/2015
7 Mediska Kencana, PT John Loryanri Wilnov Chalenzky Ririhena HK.07.Alkes/IV/777/AK.2/2014
8 Mutiara Farma, PT Lusia Barek HK.02.06.Alkes/IV/494/AK.2/2015
9 Tekmain Imro, PT Iksan Tuharea, S.Farm, Apt HK.07.ALKES/IV324/AK.2/2014