Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Industri Obat Tradisional Penanggung Jawab No Izin
1 Tri Rahardja, PT Kartini, S.Farm., Apt. HK.07.02/V/659/13
2 Perusahaan Jamu Air Mancur disingkat Air Mancur, PT Yunita Rusyana Kurniasari, S.Farm, Apt HK.02.06.IEBA/V/0199/2016
3 Graha Farma, PT Martinus Supriyadi Krisantoro, S.Farm, Apt HK.07.02/V/507/14
4 Perusahaan Jamu Air Mancur, PT - HK.07.02/V/015/14
5 IFARS Pharmaceutical Laboratories, PT - HK.02.06.IOT/V/501/2015
6 Capung Indah Abadi, PT Rachel Santoso, S.Si, Apt HK.07.02/V/523/14
7 Semarang Herbal Indo Plant, PT Sofa Farida, S.Farm., Apt. HK.07.02/V/313/14
8 Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Wahyu Widayani, S.Si, Apt HK.07.02/V/390/14
9 Konimex, PT Daud Abadi, S.Si., Apt. HK.02.06.IEBA/V/0108/2016
10 Konimex, PT - HK.02.06.IOT/V/0150/2016