Website Dijual, Hub: medicalclinicid@gmail.com


# Nama Industri Farmasi Penanggung Jawab NO Izin
1 Phyto Kemo Agung Farma, PT Drs. Ronald E. Tambunan, Apt. HK.07.IF/V/038/14
2 Saka Farma Laboratories, PT Eko Supriyanto, S.Si., Apt HK.07.IF/V/204/11
3 Sandoz Indonesia, PT - HK.07.IF/V/503/12
4 Soho Industri Pharmasi, PT Agus Setiyono, S.Si, Apt HK.07.IF/V/272/11
5 Triyasa Nagamas Farma, PT Dra. Sri Agung Susilowati, Apt. HK.07.IF/V/241/13
6 Tunggal Idaman Abdi, PT Dra. Rose Ernie Haryati, Apt HK.07.IF/V/190/13
7 Mahakam Beta Farma, PT Pangestu Hadi, S.Si, Apt. HK.07.IF/V/417/13
8 Bison, PT Lily, S.Si., Apt. HK.07.IF/V/244/13
9 Mega Esa Farma, PT Dra. Aini Sani, Apt. HK.07.IF/V/681/13
10 Cendo Pharmaceutical, PT Drs. Hidayat Enoes., Apt. HK.07.IF/V/416/13