Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Cabang Penyalur Alat Kesehatan Penanggung Jawab No Izin
1 PT. Antar Mitra Sembada Stella Resnita Reynold, S.Si.,Apt.
2 PT. Anugerah Argon Medika Reski Syamsu, S.Si., Apt. 0008/P2T-BKPMD/10.33.P/VII/02/2014
3 PT. Anugerah Pharmindo Lestari A. Sulfitriani Akhmad 06324/PSDK-3/V/2013
4 PT. Bina San Prima Rani Anjansari, S.Farm.,Apt 05350/PSDK-3/IV/2013
5 PT. Dos Ni Roha Mukrima, S.Si.,Apt. 0015/P2T-BKPMD/10.33.P/VII/10/2013
6 PT. Enseval Putera Megatrading Muliana 0008/P2T-BKPMD/10.34P/VII/07/2013
7 PT. Indofarma Global Medika
8 PT. Intisumber Hasil Sempurna Dwi Adi Prasetiyo 05988/PSDK-3/V/2013
9 PT. Kebayoran Pharma Nirwana, S.Si.,Apt 0010/P2T-BKPMD/10.33P/VII/08/2013
10 PT. Kimia Farma Khisrin Mirwan, S.Farm.,Apt 01432/PSDK-3/I/2013