Website Dijual, Hub: medicalclinicid@gmail.com


# Nama Apotek Nama Apoteker SIPA
1 Apotek Telaga Rahmah Dra. Rosnani, Apt KP.01.03.1.2.5071
2 Apotek Timur Laut Sastri Delia, S. farm, Apt 19820402/SIPA_11.10/2013/2004
3 Apotek Bintang intani dwi anugrah,S.Farm.,Apt 441/08/SIPA/2014
4 Apotek Juang Farma phintaku Iriani Putri,S.Farm.,Apt 441/03/SIPA/2014
5 Apotek Karunia Sehat fera Astuti,S.Farm.,Apt -
6 Apotek Rasi Farma muzakir, S.Farm.,Apt 441/17/SIPA/2014
7 Apotek Az Zahra Firdhany Armanda, S. Farm, Apt 19871024/SIPA_11.10/2013/2013
8 Apotek Sumber Sehat Nasrul Riza, S. Farm, Apt 441/01/SIPA/2015
9 Apotek Anugrah Fitri Yanti, M.Si., Apt. 19880526/STRA-USU/2013/232935
10 Apotek Atuk Jaya Yuyun Nailupar, S.Farm., Apt. 19870708/STRA-USU/2011/213491