Call medicalclinicid@gmail.com


# Nama Apotek Nama Apoteker SIPA
1 Apotek Vita Farma Santi, M. Farm -
2 Apotek Viska Farma Sri Eka Novriza, S.Farm, Apt KP. 01.03.1.3.7891
3 Apotek Vansoery Elliya Yusfitri, S.Farm, Apt 19830927/STRA-USU/2010/214268
4 Apotek Viola Niki Agustin, S.Farm, Apt 800/8318/DINKES/I/2015
5 Apotek Via Farma Cici Rostriana -
6 Apotek Vita Jaya Riza Fahlevi Wakidi,S.Farm,Apt -
7 Apotek V. Matahari - 19510216/STRA-USU/1981/23455
8 Apotek Varia - -
9 Apotek Vinka - -
10 Apotek Virya Farma - -