Website Dijual, Hub: medicalclinicid@gmail.com


# Nama Apotek Nama Apoteker SIPA
1 Apotek Utama Kanzul Arsyi Dini Rosmayasari S, Si Apt 19840315 / SIPA.11.07 / 2013 / 2010
2 Apotek Ummi Rika Rahim, S.farm.,Apt 19840106/SIPA_11.14/2015/2016
3 Apotek U'Budiyah Syarifah Rahmah, S.Farm, Apt -
4 Apotek Umy Farma Chici Marliza,S.Farm., Apt. 2715/441/DS/2013
5 Apotek Uma Farma Elvi Silvia, Ssi.Apt. 19690409/SIPA_12.13/2014/2 024
6 Apotek Umi Farma Umi Chairani manik, S.farm, Apt -
7 Apotek Uli Parna - -
8 Apotek Ulina - -
9 Apotek Utama Sehat - -
10 Apotek Utama Farma - -