Website Dijual, Hub: medicalclinicid@gmail.com


# Nama Apotek Nama Apoteker SIPA
1 Apotek Hidup Sehat Rina Nuryanti, S.Farm. Apt 002/SIP.A/AB/2015
2 Apotek Harry Fitria Yulianda, S. Farm, Apt -
3 Apotek Habib Agustinus Sinaga, S.Farm.,Apt -
4 Apotek Harvest Marlina RO Rade Sinaga, Ssi, Apt -
5 Apotek Herlina Siska Agustina S,si, Apt KP: 01.01.1.3.8054
6 Apotek Honey Yessi Pratiwi, S.Farm, Apt -
7 Apotek Haris Farma Imam Saharudin, S.Farm, Apt -
8 Apotek Husada Farma Cut Yunita Savitri, S.Farm., Apt. 19870623/STRA-USU/2012/228192
9 Apotek Hermanta Neni Ichroni,S.Farm.,Apt. KP.01.02.1.2.0623
10 Apotek Hidup Sehat Vivi Haryati, S.Farm., Apt. Sipa:446/2310/2013