Website Dijual, Hub: medicalclinicid@gmail.com


# Nama Apotek Nama Apoteker SIPA
1 Apotek Asy Syifa Cut Mira Oktaviana, S. Farm, Apt 19881001/SIPA.11.07/2013/1007
2 Apotek Afiyah Siti Ningrum, S.Si, Apt 19780708/SIPA-11.12/2012/2 003
3 Apotek Al Fata Hasni Sri Novayanti, S.Farm, Apt 19830320/SIPA-11.12/2012/2012/2 001
4 Apotek Anugrah Rina Kurniaty S. farm., Apt 003/SIP.A/AB/2013
5 Apotek Amila Irma Andalusia, S.Farm, Apt 19831203/SIPA.11.06/2013/2008
6 Apotek Assyfawarrahmah Romi Saputra, S. farm, Apt 19780324/SIPA-11.06/2014/1 011
7 Apotek Aptek Sehat Farma Saofa Maharani, S, Farm, Apt 19910807/SIPA-11.06/2015/2 012
8 Apotek Alas Medika Abang Adik Dedi Sandra, S.Farm, Apt SP: KP.01.01.1.3.1387
9 Apotek Anak Desa Irna Wati, S.Farm, Apt -
10 Apotek Azahra Farma Solihin, S.Farm, Apt 441/112/Binyankes/Dinkes-AGR/2014